Spelregels en voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene definities

DIZZLE! heeft een maatschappelijke zetel te Boekweitstraat 79, 2153 GK Nieuw Vennep en is gekend onder KvK nummer 70199728 en wordt hierna genoemd DIZZLE!.

Contactgegevens

Volledige naam:                         DIZZLE B.V.

KVK-nummer:                            70199728
Correspondentieadres:              Postbus 381, 7940 AJ Meppel

Geografisch adres:                     Boekweitstraat 79, 2153 GK Nieuw Vennep

E-mailadres:                               klantenservice@dizzle-kids.be
Telefoon:                                    +32 (0) 38081025
Website:                                     www.dizzle-kids.be

Onder “klant” wordt verstaan: elke meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die een commerciële relatie met DIZZLE! aangaat, behoudens de minderjarige natuurlijke personen die een formele verklaring van eventuele ouders of voogd kunnen voorleggen.

Onder “product” wordt verstaan:  omschrijving van het product, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verkoop van een abonnement voor de duur van 12 maanden.

 

 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële activiteiten georganiseerd door DIZZLE.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop. Deze algemene voorwaarden zijn vrij te consulteren op de website van DIZZLE. Elke registratie, bestelling of aanvaarding van het aanbod door de klant impliceert automatisch de kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. DIZZLE! zal de klant een analoge kopie van de Algemene Voorwaarden bezorgen bij aanvang van de overeenkomst.

 

De klant kan bovendien op elk tijdstip en op eenvoudig verzoek een digitale versie van deze Voorwaarden opvragen via e-mail. Indien er specifieke voorwaarden en bijzondere bepalingen van toepassing zijn op een bepaalde overeenkomst (bv. afwijkende afspraken, wedstrijden, …) dan zullen deze duidelijk aangekondigd worden aan de klant. Bij eventuele tegenstrijdigheid zullen de bijzondere bepalingen steeds primeren op onderstaande algemene bepalingen. Huidige voorwaarden primeren eveneens op de algemene voorwaarden van de klant en de Nederlandse versie op elke eventuele vertaling ervan.

DIZZLE! houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, uit te breiden en/of in te korten indien de situatie dit vereist, zolang dit de verbonden consument niet benadeelt. De geldende voorwaarden zijn deze voorwaarden die bij aanvang van de overeenkomst gelden of een aangepaste versie ervan mits de klant hiervan formeel in kennis werd gesteld en indien deze een gunstiger voordeel verschaffen aan deze laatste. De eventuele nietigheid van een beding, kan in geen geval aanleiding geven tot een integrale nietigheid van de integrale algemene verkoopsvoorwaarden van DIZZLE!.

 

 1. Duur, opschorting en beëindiging

 

3.1.  Duur van de overeenkomst  – stilzwijgende verlenging en opzeg

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de klant de overeenkomst minstens 1 maand voor het verstrijken van de termijn opzegt. De opzeg dient schriftelijk te gebeuren via brief of e-mail. Na het verloop van de eerste stilzwijgende verlenging van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst opzeggen zonder vergoeding, mits het in acht nemen van een opzegtermijn van twee maanden. Indien er niet schriftelijk wordt opgezegd en/of er onduidelijkheid/onenigheid bestaat over de vraag of het abonnement al dan niet werd opgezegd, ligt de bewijslast omtrent de opzegging bij de klant.

 

3.2. Beëindiging van de overeenkomst ingevolge overmacht

In het geval DIZZLE! Haar verplichtingen niet kan nakomen op grond van tijdelijke of blijvende overmacht, dooft de overeenkomst van rechtswege uit. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door DIZZLE! kunnen worden beïnvloed, haar kunnen worden toegerekend. Hierin is uitdrukkelijk inbegrepen: het door leveranciers niet tijdig of niet onder dezelfde condities kunnen leveren.

 

In dat geval heeft de klant recht op teruggave van de aan DIZZLE! betaalde bedragen. Deze teruggave zal in ieder geval binnen de 30 dagen na de uitdoving plaatsvinden. De klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding. DIZZLE zal de klant steeds schriftelijk in kennis stelen van de overmacht.

 

3.3.  Ontbinding van de overeenkomst

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, zoals onder meer laattijdige of niet-betaling van de facturen binnen de afgesproken betalingstermijn, behoudt DIZZLE! zich het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of de nakoming van de overeenkomst op te schorten, een ingebrekestelling is vereist. DIZZLE! zal alleszins de klant schriftelijk op de hoogte stellen van een eventuele opschorting van levering of abonnementen. De einddatum is de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode heeft ontvangen.

 

 1. Herroepingsrecht

Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres, is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van het goed komen voor rekening van de klant. Indien de klant tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, heeft hij/zij recht op de teruggave van het door hem/haar aan DIZZLE  betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de terugzending zal plaatsvinden. De gebeurlijke retourkosten worden in mindering gebracht van de terug te betalen prijs. Art. 46 Wet Marktpraktijken luidt alleszins als volgt: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst”.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan DIZZLE  retourneren. De kosten van de retour zijn ten laste van de consument-klaten dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De consument-klant draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij retour ingevolge het door hem/haar uitgeoefende verzakingsrecht. De aankopen die geschieden door personen/rechtspersonen/handelaars die niet ressorteren onder de wet van 6 april 2010, genieten niet van de bepalingen vervat in huidig art. 4 van de voorwaarden. Voor wat betreft deze categorie van verkopers, is het gemeen recht van toepassing. De klant erkent alleszins door DIZZLE! over het verzakingsrecht geïnformeerd te zijn.

 

 1. Prijzen en leveringsvoorwaarden

De prijs voor DIIZZLE! magazine kan tussentijds worden aangepast op voorwaarde dat de prijswijziging vooraf duidelijk bekendgemaakt wordt (bijvoorbeeld via publicatie in het magazine, briefwisseling of de website). Deze nieuwe prijs geldt dan automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor lopende abonnementen.

Prijzen van bestaande abonnementen kunnen wel verhoogd of aangepast worden indien wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, verhoging van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

De klant erkent duidelijk ingelicht te zijn door DIZZLE! omtrent diens rechten, de aard van de aangekochte producten en de prijs ervan. De klant werd tevens attent gemaakt op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het wettelijke herroepingsrecht.
Telefonische bestellingen zullen door DIZZLE! schriftelijk aan de klant worden bevestigd. Bij verkoop op afstand omvat de prijs die in het aanbod wordt weergegeven alle kosten, met uitzondering van eventuele bijkomende kosten voor bezorging buiten België en/of eventuele kosten met betrekking tot retournering van producten door de klant.

 

 1. De levering

De door DIZZLE! opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Indien de voorziene levering niet zou plaatsvinden binnen de 30 dagen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. DIZZLE! is geenszins verantwoordelijk voor of gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ingevolge laattijdige leveringen en/of vertragingen ten gevolge van fouten en/of nalatigheid door de transporteur. Weliswaar zal DIZZLE! de nodige inspanningen leveren om de bestelde goederen tijdig te bezorgen. De levering geschiedt steeds onder voorbehoud dat de goederen voorradig zijn. DIZZLE! doet het mogelijke om een tijdige en stipte levering te garanderen op het door de klant opgegeven adres. Alle vermeldingen met betrekking tot leveringstermijnen zijn echter indicatief. DIZZLE! kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de vooropgestelde levertermijn. Indien de klant producten ontvangt welke hij/zij niet besteld heeft, dan dient de klant DIZZLE! hier binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de goederen van op de hoogte te stellen.

DIZZLE! verzendt haar producten per post naar de klant, doch behoudt zich het recht voor om een alternatieve verzending via andere kanalen naar eigen keuze uit te voeren. Eventuele bezorgkosten voor adressen buiten België kunnen afzonderlijk, bovenop de abonnementskosten, aan de klant worden doorgerekend.

 

 1. Betaling

Na afloop van iedere abonnementsperiode kan de klant de betaalperiode aanpassen.

 

De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde bedragen. Indien de klant meer of andere producten ontvangt dan deze die klant al dan niet besteld heeft, dient de klant DIZZLE! hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen.

Indien de klant, na daartoe aangemaand te zijn door DIZZLE!, niet tijdig of een onvolledig bedrag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling eveneens buitengerechtelijke incasso- en/of invorderingskosten van toepassing over het verschuldigde bedrag. Deze werden vastgesteld op minimaal 15% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van €75,50 euro. Indien er correspondentie met betrekking tot betalingsherinneringen gevoerd wordt en/of eventuele terugbetalingen door DIZZLE! aan de klant dienen te gebeuren, zijn er door de klant  administratiekosten verschuldigd aan DIZZLE! ten bedrage van 12,50 euro vermeerderd met de eventuele bank- en/of transactiekosten die van toepassing zijn. Alle betalingen gebeuren zonder verrekening, inhouding of opschorting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of een dwingend wettelijk recht daartoe van toepassing is.Indien er een volmacht tot domiciliëring wordt verstrekt, machtigt de klant DIZZLE! om de verschuldigde bedragen van de door de klant verstrekte bankrekening te debiteren, tot wederopzegging van die volmacht. Indien de klant geen toestemming tot domiciliëring verstrekt, zal DIZZLE! een rekening toezenden welke de klant binnen de 14 dagen na ontvangst dient te voldoen met vermelding van de aangegeven betalingsreferentie.

 

 1. Internet

DIZZLE! zal al het mogelijke doen om internetdiensten zonder storingen te garanderen. DIZZLE! behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteit van de website te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken en! kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens of voor het verspreiden van een virus. Ook typefouten en soortgelijke fouten kunnen geen aanleiding geven tot verhaal.

 

 1. Privacy

Alle gegevens die door DIZZLE! verzameld worden in het kader van de overeenkomst, deelname aan wedstrijden en/of gebruik van internetdiensten worden verzameld in een bestand. De  gegevens worden gebruikt voor de verwerking en uitvoering van bestellingen en zolang bewaard als nodig voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven waardoor de privacy van de klant in het gedrang kan komen. Alle gegevens worden met de grootste zorg en respect voor de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behandeld. De klant kan op eenvoudig verzoek toegang krijgen tot deze gegevens om deze te wijzigen of te verwijderen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door DIZZLE  nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van DIZZLE.

 

 1. Kwaliteit en klachtenprocedure

DIZZLE! controleert dat elke zending aan de interne kwaliteitseisen beantwoordt.  Indien de klant beschadigingen of andere tekortkomingen aan het geleverde product opmerkt, dient de klant dit onmiddellijk aan DIZZLE! te melden en de artikelen binnen de 10 werkdagen na ontvangst te retourneren. Er kan ontheffing van retourplicht worden gegeven, indien dat binnen de genoemde termijn wordt aangevraagd en door DIZZLE! goedgekeurd.  Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd door DIZZLE!, zal kosteloos een nieuw exemplaar ter beschikking worden gesteld. De klant heeft evenwel geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van DIZZLE! uit hoofde van de overeenkomst met de klant is steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product waarop eventueel geleden schade betrekking heeft. Indien DIZZLE! van rechtswege aansprakelijk blijkt, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van DIZZLE! in deze zaak wordt uitgekeerd. DIZZLE! is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 1.   Intellectuele rechten

DIZZLE! behoudt de eigendomsrechten van alle intellectuele rechten die  betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten.

 

Elke vorm van gedeeltelijke en/of gehele reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, of aanpassing in welke vorm dan ook is strikt verboden tenzij daartoe uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming werd verleend.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de woonplaats van de klant  bevoegd.